Usługi asenizacyjne

Oferujemy:

  • wywóz nieczystości płynnych ze zbiorników bezodpływowych samochodem asenizacyjnym,

  • udrażnianie przyłączy i wewnętrznych instalacji kanalizacyjnych urządzeniem wysokociśnieniowym,

  • udrażnianie sieci kanalizacyjnych, deszczowych, przepustów melioracyjnych,

  • mycie urządzeniami wysokociśnieniowymi utwardzonych placów i dróg,

  • konserwacja, przegląd i serwis przydomowych i sieciowych przepompowni ścieków.